top of page

Litteraturresidens

Litteraturcentrum anordnar årligen tillsammans med Kultivera litteraturresidens: Coracle International Literary Residency under tre veckor. Det har plats för fem författare och en curator. Verksamheten är under den åtta dagar långa at the Fringe-festivalen riktad mot samhället där författarna verkar som ledare för workshops eller framträder. Övrig tid ägnar författarna åt att arbeta med sina verk.
Litteraturresidens

RESIDENS
SWE: En mycket stor del av Kultiveras (Litteraturcentrum KVU’s systerförening) arbete går ut på att arrangera konstnärsresidens. Syftet är att skapa kontakter med konstnärer, bjuda in dem till Tranås för att bo och arbeta här under några veckor och därigenom kunna etablera ett brett nätverk och utveckla nya samarbeten. Kultivera samarbetar med konstnärer från hela världen från olika konstriktningar: samtidskonstnärer, visuella konstnärer, dansare. Litteraturcentrum KVU arbetar med författare och poeter, och har arrangerat författarresidens i samband med at the Fringe-festivalen sedan 2014. Konceptet att bo i Tranås och samtidigt jobba med sina projekt har visat sig vara mycket uppskattat av konstnärerna, vilket också märks på att många av konstnärerna har återvänt till Tranås flera gånger. Vissa av projekten är också långtgående och sträcker sig flera år. Kultivera står för kost och logi, material, tillhandahåller kuratorer och hjälper och assisterar konstnärerna på så bra sätt som möjligt.

ENG: A large part of Kultivera’s (The friend society to Litteraturcentrum KVU) work is about setting up artist residencies. The purpose is to create contacts with artists, invite them to Tranås to stay and work here for a couple of weeks and thereby establish a wide network and develop new partnerships. Kultivera collaborates with artists from all around the world from various art genres: contemporary artists, visual artists, dancers. Litteraturcentrum KVU is working with writers and poets, and has arranged literary residencies in connection with the at the Fringe-festival since 2014. The concept of staying in Tranås and working on one’s projects has proven to be highly appreciated by the artists, which also becomes noticeable when many of the artists have been returning to Tranås several times. Some of the projects are extensive and last several years. Kultivera provides for food and accomodation, material, curators, and helps and assists the artists as much as we can, giving them the best possible service.

SAMARBETEN KRING RESIDENS
Litterturcentrum samarbetar även med Bardsey Exchange AiR: I samarbete med Write4Word Wales har vi skapat Bardsey Exchange AiR. Konceptet går ut på att skicka konstutövare från regionen till ett internationellt residens på en liten ö utanför Wales kust där de får chansen att undersöka och utöva deras konst i en ny miljö med andra internationella kulturutövare.

ÖPPNA RESIDENS
Härutöver är författare och poeter välkomna till oss i Tranås när det finns tid och plats.

bottom of page