top of page

Utbildning & Kurser

Litteraturcentrum >kvu vill visa ingångarna till litteraturen och läsandet, och därmed till det mer avancerade tänkandet. I den pedagogiska litteraturen är samtal runt böcker och författarbesök den mest effektiva formen för att väcka läsintresse. Därför satsar vi på författarna, ge dem utrymme att berätta om sina böcker och föra samtal med sina läsare. Vi vill också låta vuxna och ungdomar ges utrymme att uttrycka sina tankar i skrift och själva erbjudas möjlighet att ta författarens roll som förmedlare av text. Det här kommer att ske genom en serie evenemang på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Utbildning & Kurser

YOUNG WRITERS LAB
SWE: En stor del av KVU’s arbete riktas mot utbildning. Young Writer’s Lab är ett projekt som startade för att främja ungdomars intresse för litteratur. Med professionella författares hjälp får litteraturintresserade ungdomar vägledning i konsten att skriva och berätta. Det arrangeras seminarier och föreläsningar om litteratur, och det hålls kontinuerligt workshops och kurser i ämnet. Det hålls även kurser för äldre som kallas seniorskrivande.

ENG: An important part of KVU’s work is focused on education. Young Writer’s Lab is a project that started up as a way to promote young people’s interest in literature. With the help of professional writers interested youngsters receive guidance in the art of writing and storytelling. Seminars, lectures and talks about literature are being arranged, and workshops and classes are being held continuously. There are also classes for the elderly called senior writing.
Se mer här: www.youngwriterslab.com

PLATSENS FÖRFATTARE
Författaren som är i början av sin karriär ska vistas på en litterär plats som ska fungerar som utgångspunkt för hens litterära skapande. Piratens groggveranda i Tranås skulle kunna tjäna som en sådan plats. Det här skänker uppmärksamhet både till de klassiska författarna och till ”platsens författare”. Det skrivna kan vara både författarens eget verk, i andra fall verser till människor som ber om att författaren ska hjälpa dem att skriva. Lokala skribenter kan komma in till författaren med sina verk för bedömning och författaren själv får utrymme att skriva.

PASSION FOR WORDS - TALK
SWE: Sedan 2014 har Passion for Words varit ett stående inslag på at the Fringe-festivalen. Passion for Words är en uppskattad del av festivalen där författarna som deltar i det årets residens, blir presenterade och intervjuade inför publik. I en mindre lokal i intim miljö hålls ett samtal där författaren kan dela med sig av sina erfarenheter av skrivandet. Varför personen i fråga började skriva och vad man vill uppnå med sitt skrivande. Vad berättandet betyder och hur man upplever betydelsen av det skrivna ordet. Samtalet kan få filosofiska vinklingar, det kan bli politiska aspekter eller humoristiska anekdoter. Kort sagt; samtal om litteratur som förhoppningsvis är djuplodande, stimulerande och underhållande. Under programmets gång görs det också plats för korta avbrott då författaren läser ur sina egna verk och efteråt kan publiken ställa frågor direkt till författaren. Evenemanget brukar hålla på i en timme. De första åren presenterades författarna tillsammans i grupp, för att sedan 2016 få varsin dag. Förutom att arrangera det hela bidrar Kultivera också med att filma samtalen för att sedan redigera dem och göra Passion for Words tillgängligt på internet.

ENG: Passion for Words has since 2014 been a regular feature in the at the Fringe-festival. Passion for Words is an appreciated part of the festival where the writers participating at that year’s residency are introduced and interviewed in front of an audience. In a smaller room with intimate atmosphere a conversation takes place where the writers can share their experiences in creative writing. Why did they start writing and what is it they want to achieve. What does story telling mean to them and how they perceive the impact of the written word. The discussions can go either way; philosophical angles, political perspectives or humorous anecdotes. In short: talks about literature that hopefully are in-depth, stimulating and entertaining. During the programme there are short breaks when the writers read some of their work and afterwards the audience can ask questions directly to the writer. The event usually takes one hour. The first years the writers were introduced together as a group, but since 2016 they have one day each. Besides arranging the event Kultivera also film the conversations and then edit the material to make Passion for Words available on the internet.

LITTERATUR SOMMARSKOLA
För att stimulera kunskapen för litteratur och för att öka samverkan mellan länets litteraturintresserade ungdomar ska vi utveckla sommarskola tillsammans med Regionen. Vårt roll i detta är att tillhandahålla internationella författare som resurser i projektet för att ge utvecklingar av litteratur i Jönköpings län.

bottom of page